Proces ciągłego doskonalenia przedsiębiorstwa

  • Sylwia Szczęśniak Cracow University of Economics

Abstract

Artykuł dotyczy zastosowania koncepcji ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwach, od momentu jej wdrożenia aż do osiągnięcia fazy dojrzałości. Pokazuje jak stopniowe dążenie do doskonałości mogą wzmocnić przedsiębiorstwo. Najważniejszym celem artykułu jest prezentacja, innego od tradycyjnie przyjętych metod, sposobu wzmacniania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Artykuł odpowiada na pytania: Czym jest kaizen? Jakie są jego kluczowe elementy? Jakie szanse i zagrożenia mogą spotkać organizacje chcące go wdrożyć? Teoretyczne rozważania na temat efektywności kaizen zostały zweryfikowane w oparciu o przykład minimalizowania strat i poprawy pozycji przedsiębiorstwa na rynku dzięki ciągłemu doskonaleniu.

Author Biography

Sylwia Szczęśniak, Cracow University of Economics
Assistant Professor Faculty of Management Cracow University of Economics

References

Cyfert, S. (2006). Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Po-znań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Franke, E. (2016). Kaizen jako metoda ciągłego doskonalenia, służąca do pozyskiwania wiedzy w organizacji uczącej się. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, (87), 93-103.

Gorynia, M. (2002). Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Grzybowska, K. (2010). Reorganizacja przedsiębiorstw. Zarządzanie zmianą organizacyjną. Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej.

Imai, M. (2006). Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania. Warszawa: MT Biznes Kaizen Institute.

Imai, M. (2007). Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii. Warszawa: MT Biznes Kaizen Institute.

Kucińska–Landwójtowicz, A. (2015) Uwarunkowania rozwoju koncepcji ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Pozyskano z: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2015/T2/t2_0296.pdf. Data dostępu: 19.12.2016.

Kowalewski, M. (2016). Koncepcja kaizen i kaizen costing w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, (2 (80) Cz. 2 Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi), 277-284.

Krawiec, F. (2007). Zasadnicza zmiana droga sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku. Warszawa: Difin.

Łopatowska, J., Zieliński, G. (2012). Czynniki napędzające i spowalniające zmiany wpływające na ciągłe doskonalenie jakości usług gastronomicznych. Pozyskano z: http://jmf.wzr.pl/pim/2012_3_1_24.pdf. Data dostępu: 19.12.2016.

Nowosielski, S. (2014). Ciągłe doskonalenie procesów w organizacji. Możliwości i ograniczenia. Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje, 340, 303-317.

Ohno, T. (2007). Workplace Management. New York: McGraw-Hill.

Plinta, D., Banach, M. (2015). Ocena propozycji usprawnień produkcji. Zarządzanie przedsiębiorstwem/Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 4, 15-19.

Stabryła, A. (2000). Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa–Kraków: PWN.

Urbaniak, M. (2010). Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Walentynowicz, P. (2016). Bariery zaangażowania pracowników w procesy ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwach stosujących lean management-wyniki pierwszego etapu badań. Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce-teoria i praktyka, (1), 53-65.

Published
2017-04-14
Section
Articles