Public Polish Radio in the communication and promoting of values – a media management point of view

  • Jan Beliczyński Cracow University of Economics

Abstract

The focus of the article involves universal values associated with the basis of human existence, the fundamental values underpinning our social morality. The aim of the article is to present the values communicated and promoted by the public radio in Poland as an important element of the media management system. The article discusses the issue of communicating and promoting these values through public radio in Poland. Attention has been paid to the values perceived by listeners of radio programs of Polish Radio. It is particularly interesting to find out to what extent the values which are important in the lives of listeners are continually found in a range of programs and events organised by Polish Radio. The article assumes that the shape of the modern radio depends primarily on the values communicated by the medium, and not only on the program quality. Public radio communicates values and educates towards values. Its work cannot be reduced to the logic of the market. At the outset, the article includes general considerations regarding values in terms of the social sciences. It then presents the issue of the media, especially public radio, in its axiological dimension. Next, a brief characterisation of the radio market in Poland is carried out in order to provide context for the undertaken considerations and empirical research. The discussion then covers the details of the methodology of research on the values transmitted by public radio in Poland as well as the values recognised by the listeners, who are recipients of the programs of Polish Radio. Finally, the results of these studies are presented.

Author Biography

Jan Beliczyński, Cracow University of Economics
Cracow University of Economics

References

Albarran, A.B., Chan-Olmsted, S., Wirth S.M. (eds). (2006). Handbook of Media Management and Economics. New York-London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Albarran, A.B., & Pitts, G.G. (2001). The Radio Broadcasting Industry. Boston: Allyn and Bacon.

Barnard, S. (2000). Studying Radio. New York: Arnold &Oxford University Press Inc.

Brzozowski, P. (1989). Skala wartości (SW). Polska adaptacja Value Survey M. Rokeacha. Podręcznik. Warszawa: COMPIS.

Cajzner, M. (1997). Kulturotwórcza rola radia z perspektywy BBC. [in:] T. Leśniak (Ed.), Radio. Szanse i wyzwania. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury i Polskie Radio Kraków S.A.

Chapman, D.W., Blackburn, R.W., Austin, A.E., & Hutcheson, S.M. (1983). Expanding analytic possibilities of Rokeach value data. Educational and Psychological Measurement, 2 (43), 419-421.

Chignell, H. (2009). Key Concepts in Radio Studies. Los Angeles: Sage.

Crisell, A. (1994). Understanding Radio. London: Routledge Taylor & Francis Group.

Dańkowska-Kosman, M. (2008). Media i ich odbiorcy. Międzypokoleniowe różnice w odbiorze. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.

Drożdż, M. (2006). Etyczne orientacje w mediosferze. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.

Drożdż, M. (2010). Wolność w mediach – między poprawnością a odpowiedzialnością. [in:] P. Bielawski, A. Ostrowski (Eds), Wolność komunikowania w przestrzeni wartości, Media publiczne . System medialny w Polsce – pytania i dezyderaty, Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydawnictwo Lena.

Drożdż, M. (2012). Jakie wartości przekazują współczesne media?  konferencja w Krakowie (zapowiedź), Acquired from: http://ekai.pl/diecezje/x54893/jakie-wartosci-przekazuja-wspolczesne-media-konferencja-w-krakowie-zapowiedz/. Accsess date: 25.05.2013.

Dziamski, S. (1978). O obiektywnym charakterze wartości. Studia Filozoficzne, 8-9, 215-217.

Dzierżyńska-Mielczarek, J. (2012). Rynek radiowy w Polsce w latach 2001-2011. Zeszyty Prasoznawcze, 4 (212), 30-53.

Ecke, J.O. (1993). Wichtigkeit und Bewertung: Analysen zu einem Standardkonzept der Medienforschung. Medien Journal, 2, 114-123.

European Broadcasting Union (EBU). (2013). Funding of Public Service Media, La Grande Saconnex: Media Inteligence Service. Acquired from: http://www3.ebu.ch/contents/publications/restricted/media-intelligence-service/ebu-report---funding-of-public-1.html. Accsess date: 15.07.2016.

Folkierska, A. (1979). Typy wartości, ich miejsce i funkcjonowanie w kulturze. [in:] H. Świda-Zięba (Ed.) Młodzież a wartości. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Furnham, A. (1987). Work related beliefs and human values. Personality and Individual Differences, 8(5), 627-637.

Jakubowicz, K. (2007). Media publiczne. Początek końca czy nowy początek. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Jastrzębski, J. (2009). Na rynku wartości. O mediach i etyce dziennikarskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jędrzejewski, S. (2003). Radio w komunikacji społeczne. Rola i tendencje rozwojowe. Warszawa: Profi-Press Sp. z o.o.

Jędrzejewski, S. (2010). Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej. Warszawa: Universitas.

Hayes, W.O. (1967). Quantification in psychology. Belmont: Brooks/Cole.

Herzog, H. (1941). On Borrowed Experience: An Analysis of Listening to Daytime Sketches. Studies in Philosophy and Social Science, 9(1), 65-95.

Herzog, H. (1944). What do we really know about daytime serial listeners? [in:] P.F. Lazarsfeld, F.N. Stanton (Eds.), Radio research 1942-1943. New York: Duell, Sloan and Pearce.

Hendy, D. (2000). Radio in the Global Age. London: Polity Press.

Kantar Media (2017). Udziały w radiowym rynku reklamowym nadawców radiowych w Polsce – dane cennikowe, bez autopromocji. Unpublished work.

Kiefer, M.L. (1977). Wieviel Aufmerksamkeit für welches Medium? Bertelsmann Briefe, 92(10), 6-13.

Kloska, G. (1982). Pojęcia, teorie i badania wartości w naukach społecznych. Warszawa: PWN.

Konarska, K. (2007). System mediów elektronicznych w Wielkiej Brytanii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kowalski, T. (2008). Między twórczością a biznesem. Wprowadzenie do zarządzania w mediach i rozrywce, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

KRRiT (2017). Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 roku. Acquired from: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr-i-inf-2016/informacja-krrit-2016.pdf. Accsess date: 5.05.2017.

Kulowski J. (2007). Wartości w mediach. Teologia w Polsce, 1(1), 117-127.

Küng, L. (2010). Strategie zarządzania na rynku mediów. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Lacey, K. (2008). Ten Years of Radio Studies; The Very Idea. The Radio Journal International Studies in Broadcast and Audio Media, 6(1), 21-32.

Lato, A. (2009). Kategoria wolności i podmiotowości w kulturze masowej. [in:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (Eds.), Współczesne media. Status aksjologia funkcjonowanie, (t. I.). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Lazarsfeld, P.F., & Kendall, P. (1948). Radio Listening in America, The People Look at Radio-Again. New York: Prentice-Hall, Inc.

Lepa, A. (1998). Radio i telewizja w budowaniu więzi społecznych i postaw moralnych. [in:] L. Dyczewski OFM Conv (Ed.), Medialne rozdroże. Warszawa: Polska Agencja Informacyjna S.A. & Wydawnictwo Interpres.

Lewis, P.M., & Booth, J. (1989). The invisible medium. Public, Commercial and Community Radio. London: The Macmillan Press Ltd.

Łobocki, M. (1993). Pedagogika wobec wartości. [in:] B. Śliwerski (Ed.), Kontestacje pedagogiczne. Kraków: Impuls.

Mariański, J., & Zdaniewicz, W. (1991). Wartości religijne i moralne młodych Polaków. Warszawa: Pallottinum.

McQuail, D. (1987). Mass Communication Theory. London: Sage Publication.

Mendelsohm, H. (1964). Listening to the Radio. [in:] L.A. Dexter, D.M. Whithe (Eds.), People, Society and Mass Communication. New York: The Free Press of Glencoe.

Mrozowski, M. (2001). Media masowe. Władza, rozrywka i biznes. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Nieć, M. (2010). Komunikowanie społeczne i media. Perspektywa politologiczna. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business.

Nierenberg, B. (2007). Publiczne przedsiębiorstwo medialne. Determinanty, systemy, modele. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pease, E.C., & Dennis E.E. (1995). Radio, the Forgotten Medium. New Brunswick: Transaction Publishers.

Peeters, M. (2011). Dodawajcie ludziom odwagi. Acquired from: http://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/dodawajcie-ludziom-odwagi/. Accsess date: 25.05.2013.

Picard, R.G. (2010). Value Creation and the Future of News Organizations: Why and How Journalism Must Change to Remain Relevant in the Twenty-First Century. Lisbon: Media XXI.

Polskie Radio S.A. (2014). Andrzej Siezieniewski: możemy być wzorem dla zachodniego radia. Acquired from: http://www.polskieradio.pl/8/404/Artykul/1049189,Andrzej-Siezieniewski-mozemy-byc-wzorem-dla-zachodniego-radia. Accsess date: 14.03.2014.

Polskie Radio S.A. (2014). Polskie Radio wśród wymarzonych pracodawców. Acquired from: http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1124813. Accsess date: 26.05.2016.

Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: The Free Press.

Scannell, P. (1996). Radio, Television and Modern Life. Oxford: Blackwell.

Seweryn, D. (1980). Pojęcie wartości w sporze o podstawy jej istnienia. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 129, 83-94.

Siciński, A. (1976). Pojęcia „potrzeby” i „wartości” w świetle koncepcji systemu. Studia Filozoficzne, 12.

Sill, J. (1946). The Radio Station Management, Functions, Future. New York: G. W. Stewart Incorporated.

SMG/KRC A Millward Brown Company (2017). Radio Track, TG: 15-75 zasięg tygodniowy. Acquired from: http://www.radiotrack.pl/index.php/wyniki/archiwum-wynikow.html. Accsess date: 30.07.2017.

Starkey, G. (2004). Radio in Context, Baingstoke: Palgrave Macmillan.

Unz, D. (1992). Wenn der Radiohörer zum Telefon greit. Soziologische und psychologische Merkmale von Teilnehmern einer “Call-in”-Sendung. Medienpsychologie, 4(1), 44-61.

Published
2018-12-31
Section
Articles